Algemene voorwaarden Casa Aroma

Algemene voorwaarden (28-11-2019) Casa Aroma, hierna te noemen therapeut, ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 50546570.

De therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. De complementaire behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts.

Art. 1. Definities.
1. De therapeut: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Hennie Schuit.
2. De cliënt: de natuurlijke persoon die aan de therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van behandelingen/consulten op de natuurlijk persoon persoonlijk en/of het dier van de cliënt.

Art. 2. Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd therapeut en de cliënt.

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst.

 1. De behandelend therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
 3. De behandelend therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 4. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat de cliënt is uitbehandeld.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt.
 6. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een consult mondeling hebben bevestigd.

Art. 4. Wijziging van de overeenkomst.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
 2. Casa Aroma zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
 3. De behandelend therapeut heeft ten alle tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van rede, met de cliënt te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van suppletie.

Art. 5. Opzegging.
Cliënt en behandelend therapeut kunnen ten alle tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 2 dagen in acht genomen wordt (zie artikel 7.)

Art. 6. Overmacht.
Indien de therapeut de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Art. 7. Annulering.

 • Afspraken dienen telefonisch of per whats-app of e-mail, minimaal 2 dagen voor de afspraak geannuleerd te worden. Een afspraak op maandag uur dient uiterlijk vrijdagmiddag voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden.

 • Annuleren twee dagen voor de afspraak is kosteloos
 • Annuleren één dag voor de afspraak, is de cliënt het gehele consult bedrag verschuldigd
 • Annuleren op de dag zelf van de afspraak, is de cliënt het gehele consult bedrag verschuldigd

 • De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft datum en tijdstip. Dit zal de therapeut vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

Art. 8 Geheimhouding.
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 9. Klachten.

 1. Wanneer u als cliënt ontevreden bent over de therapeut en het lukt niet om dit samen op te lossen dan kunt u een klacht indienen. Casa Aroma is aangesloten bij het NIBIG onder licentienummer 729922, waardoor u als cliënt, kunt rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij uw klacht. Casa-Aroma voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.
 2. De cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan Casa Aroma. Bij gebreke, waarna het recht van de cliënt, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.
 3. Het melden van een klacht schort een eventuele betalingsverplichting van de cliënt niet op.

Art. 10. Betaling.

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door de therapeut aangegeven bankrekeningnummer. Na verval van de termijn van 14 dagen is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente aan de therapeut verschuldigd.
 2. Indien de cliënt niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Casa Aroma zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de cliënt de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Derhalve zal na het versturen van twee betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren, via een door Casa Aroma gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.
 4. Indien de zaak is overgedragen aan het door Casa Aroma gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt Casa Aroma zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door de cliënt alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.
 5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de cliënt.

Art. 11. Aansprakelijkheid.

 1. De aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de therapeut
 2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd behandelend therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 3. Casa Aroma geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelend therapeut. Bovengenoemd therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. Casa Aroma is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de behandelend therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van behandelend therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
 6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd therapeut aansprakelijk wil stellen.
 7. Casa Aroma is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde essentiële oliën van Young Living. Young Living, de leverancier, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.
 8. De cliënt is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de behandelend therapeut.
 9. De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herzien te worden in een consult of te worden gestaakt.

Art. 12. Tarieven.

 1. De therapeut is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de cliënt daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.
 2. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
 3. Casa Aroma behoudt het recht de tarieven en tijden te wijzigen.

Art. 13. Toepasselijk recht en geschillen.
Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en behandelend therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemd therapeut worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, opdrachten en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art. 14. Privacy.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

De behandelend therapeut, eigenaar, heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Indien nodig, voor het gebruik voor waarneming, tijdens langdurige afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Uw gegevens worden gebruikt voor het bijhouden van ons klantenbestand.
 • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen, het dossier actueel kan houden en/of verwerken.

Als de praktijk vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.